HISTORIA OŚRODKA SIMPTEST

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w ramach swojej działalności statutowej prowadzi również działalność gospodarczą w trzech ukształtowanych historycznie głównych formach:

 • Ośrodków ZORPOT specjalizujących się głównie w wycenach maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych ekspertyzach technicznych,
 • Ośrodków ZODOK o profilu działalności szkoleniowej oraz przeprowadzaniem egzaminów na specjalistyczne techniczne uprawnienia wymagane urzędowo,
 • Ośrodków SIMPTEST specjalizujących się w zakresie oceny zgodności wyrobów, maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych ekspertyzach technicznych.

W latach 1992-1993 przeprowadzono proces prywatyzacji w obszarze działalności gospodarczej SIMP. Część ośrodków działa obecnie jako samodzielne podmioty gospodarcze (spółki prawa handlowego lub jako indywidualna działalność gospodarcza osób fizycznych - związanych w swym życiorysie z działalnością statutową stowarzyszenia i jego agend gospodarczych w ośrodkach regionalnych oraz posiadających rekomendację Zarządów Okręgowych).
Sprywatyzowane i nowopowstałe jednostki działalności gospodarczej działają na podstawie zawartych z Zarządem Głównym SIMP umów franszyzy.
Zakres ich działalności jest zazwyczaj szerszy niż w pierwotnych formach (ZORPOT, ZODOK, SIMPTEST - jak to określono powyżej). Wynika to głównie z lokalnych uwarunkowań i możliwości rynkowych oraz indywidualnych mocnych stron osób zarządzających i posiadanej bazy stałych współpracowników (rzeczoznawców, konsultantów, trenerów i specjalistów różnych branż).

Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Lublinie powstał 1983 r. jako jeden z pierwszych spośród 7 terenowych Ośrodków Zespołu Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów "ZOKJW" w Katowicach, agendy działalności gospodarczej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (ZG SIMP) w Warszawie. Zajmował się badaniem jakości i certyfikacją wyrobów (na znaki jakości "B", "1" i "Q") oraz ekspertyzami technicznymi w obszarze zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

1 kwietnia 1993 r. Ośrodek w Lublinie został sprywatyzowany. Zmiany prawne oraz zmiany rynkowe spowodowały konieczność dywersyfikacji zakresu działalności. Rozpoczęto i ugruntowano działalność w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością Podjęto działalność w obszarze produkcji odlewniczej, inwestycyjnej - jako inwestor zastępczy przy realizacji obiektów infrastruktury przemysłowej oraz wykonawstwa specjalistycznych maszyn.

W obszarze wspomagającym działalność statutową SIMP włączono się w koordynację i dofinansowanie działań, których efektem było powstanie Domu Mechanika - siedziby struktur regionalnych SIMP oraz ich agend działalności gospodarczej.

W maju 2007 r. po przekształceniu powstał Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów i Rzeczoznawstwa SIMPTEST. OKJWiR SIMPTEST w Lublinie uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 wydany przez UDT-CERT. W ramach umowy franszyzy z ZG SIMP prowadził działalność w zakresie następujących usług inżynierskich:

 • badania i oceny wyrobów/maszyn za zgodność z wymaganiami, w tym: oceny zgodności na znak CE oraz na wymagania minimalne bhp w zakresie użytkowania maszyn,
 • specjalistyczne ekspertyzy oraz techniczne i interdyscyplinarne doradztwo i projektowanie,
 • współrealizacja technicznych i interdyscyplinarnych projektów naukowych i rozwojowych z jednostkami naukowymi, organizacjami z otoczenia biznesu i przedsiębiorczości,
 • wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz innych systemów normatywnych i systemów wynikających z aktów prawnych branżowych,
 • wykonawstwa inżynierskich prac projektowych i studialnych,
 • projektowania urządzeń i świadczenia usług w zakresie ochrony i odnowy środowiska naturalnego i warunków pracy, w tym roboty budowlano-montażowe,
 • produkcji, handlu i pośrednictwa handlowego,
 • wykonywanie opinii projektów dotowanych z Unii Europejskiej.

W dniu 18 marca 2008 roku OKJWiR SIMPTEST uzyskał akredytację udzieloną przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz beneficjentów działania 1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2007-2013. Udzielona akredytacja dotyczyła następujących dziedzin specjalizacji: jakość, innowacje i nowe technologie.

W zakresie projektowania i wykonywania urządzeń prototypowych Ośrodek kontynuował współpracę z wyższymi uczelniami technicznymi przy realizacji projektów badawczych. Firma realizowała projekty dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz w ramach stałej współpracy wykonywała urządzenia prototypowe dla Politechniki Lubelskiej.

W lipcu 2015 r. OKJWiR SIMPTEST uległ przekształceniu w Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST.

Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST w Lublinie zapewnia kontynuację realizowanych działań i rozwój dorobku Ośrodków SIMPTEST w ramach swojego umocowania i deklarowanej specjalizacji