OŚRODEK OCEN ZGODNOŚCI I RZECZOZNAWSTWA SIMPTEST

Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST w Lublinie powstał w lipcu 2015 r. jako agenda działalności gospodarczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) będąca kontynuacją działalności:

 • Ośrodka Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST pod kierownictwem mgr inż. Jerzego Bartnickiego (w latach1983 - 2007)
 • Ośrodka Kwalifikacji Jakości Wyrobów i Rzeczoznawstwa SIMPTEST pod kierownictwem mgr inż. Jana Bańkowskiego (w latach 2007-2015)

Firma prowadzi archiwum dokumentacji projektów realizowanych przez w/w Ośrodki z okresu ostatnich 10 lat oraz wyselekcjonowanych egzemplarzy starszych.

Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST w Lublinie kontynuuje dorobek wieloletniej tradycji i doświadczeń Ośrodków SIMPTEST w Lublinie w sferze badań i ekspertyz maszyn i urządzeń technicznych, odbiorów jakościowych oraz ocen zgodności materiałów i wyrobów, specjalistycznych ekspertyz na potrzeby sądów, prokuratur i policji oraz firm i instytucji, wycen majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i in. a także usług projektowo-remontowych i modernizacyjnych oraz specjalistycznej produkcji jednostkowej na potrzeby uczelni technicznych z naszego regionu.

Już od momentu, kiedy Ośrodek SIMPTEST funkcjonował jako Agenda Gospodarcza SIMP, aż do chwili obecnej jednym z głównych obszarów jej działalności są aspekty związane z jakością: zarówno wyrobów jak i szerzej rozumianą - systemów jakości w produkcji wyrobów i realizacji usług. Zakres ten stopniowo był i jest uzupełniany o problematykę oceny zgodności wyrobów w obszarze wymagań dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących bezpieczeństwa wyrobów dla użytkownika na jednolitym rynku europejskim.

Na wysoki poziom świadczonych przez Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST w Lublinie usług składa się odpowiedni dobór rzeczoznawców i specjalistów na podstawie ich doświadczenia, wykształcenia, zweryfikowanych uprawnień oraz predyspozycji i specjalizacji - stosownie do zakresu realizowanych działań.

Obecny Dyrektor Ośrodka SIMPTEST w Lublinie Tomasz Zlot współpracował z Ośrodkami SIMPTEST:

 • w latach 2004 - 2015 jako konsultant przy realizacji projektów związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością, systemów normatywnych oraz wynikających z aktów prawnych branżowych (w tym jako akredytowany ekspert PARP a następnie LAWP w dziedzinie specjalizacji: jakość)
 • w latach 2009 - 2015 jako Rzeczoznawca SIMP przy realizacji projektów związanych z wycenami, ocenami zgodności maszyn, urządzeń i wyrobów, opiniami o innowacyjności, specjalistycznymi ekspertyzami

Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST w Lublinie działa na podstawie umowy franszyzy zawartej z Zarządem Głównym SIMP. Na podstawie tej umowy posiada upoważnienie (z zachowaniem obowiązujących w SIMP standardów, regulaminów) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w następujących obszarach:

 • badania i oceny wyrobów / maszyn na zgodność z wymaganiami, w tym: oceny zgodności na znak CE (tam gdzie nie jest zastrzeżona dla jednostki notyfikowanej) oraz na wymagania minimalne bhp w zakresie użytkowania maszyn,
 • wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz innych systemów normatywnych i systemów wynikających z aktów prawnych branżowych,
 • specjalistyczne ekspertyzy oraz techniczne i interdyscyplinarne doradztwo i projektowanie,
 • współrealizacja technicznych i interdyscyplinarnych projektów naukowych i rozwojowych z jednostkami naukowym, organizacjami z otoczenia biznesu i przedsiębiorcami,
 • tłumaczenia techniczne w ramach realizowanych projektów lub na zlecenie,
 • wyceny firm, wartości niematerialnych i prawnych, maszyn i urządzeń z wyłączeniem wyceny nieruchomości,
 • produkcja, modernizacja, naprawy i instalowanie specjalistycznych maszyn, urządzeń i wyposażenia na zlecenie,
 • specjalistyczne szkolenia i doradztwo w zakresie systemów zarządzania i doskonalenia zawodowego.

Zapewniamy fachowe i szybkie wykonawstwo oraz konkurencyjne ceny

Bierzemy pełną odpowiedzialność za świadczone przez nas usługi

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY